Search for content, post, videos

Ökad risk för överkänslighet vid stress

Stress-ökar-risken-för-överkänslighet-mot-ljud

Stress, ångest, depressioner och utbrändhet ger en ökad risk för att drabbas av intolerans för dofter och ljud.

Eva Palmquist, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, har i sin doktorsavhandling analyserat samförekomsten mellan intolerans mot miljön och psykisk ohälsa vid olika typer av överkänslighetsreaktioner. Hon har också tittat på om psykisk ohälsa föregår besvären eller om de kommer som en konsekvens av dem. Hennes forskning visade att stress, ångest, depressioner och utbrändhet ger en förhöjd risk att drabbas av intolerans för dofter och ljud. Till exempel är det vanligare att personer som är utsatta för stark stress blir överkänsliga för buller, dock utan att stressen ensam är orsak.

– Det finns ett starkt växelspel mellan psykologiska och miljömässiga faktorer när människor drabbas av överkänslighet men det är långtifrån detsamma som att överkänslighet är ett psykologiskt fenomen, säger Eva Palmquist.

Psykoterapi kan bryta den onda cirkeln

Eva Palmquists studie visar även att det finns goda chanser att tillfriskna från besvär med miljöintolerans. En avgörande faktor är dock hur pass påverkad man är av besvären. Ju mer känslomässigt och beteendemässigt påverkad man är, desto sämre ser oddsen ut för tillfrisknande. Det är nämligen lättare att tillfriskna om man inte reagerar starkt och undviker att ändra beteende när besvären börjar. Negativa förväntningar kan leda till en ond cirkel där besvären förvärras.

– Det är viktigt att symtom tas på allvar och att man får hjälp tidigt, innan beteendemässiga förändringar sker som leder in i den onda cirkeln där besvären kan bli långvariga, säger Eva Palmquist.

Här har psykoterapin en roll, påpekar hon.

– Psykoterapi för att minska de känslomässiga reaktionerna när besvären debuterar kan vara till hjälp för att bryta den onda cirkeln och för att kunna tillfriskna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × ett =