Search for content, post, videos

NY STUDIE: Sömnstörning

Forskare vid Uppsala universitet har testat akupunktur för att råda bot på sömnstörningar.

I Sverige lider nästan en fjärdedel av befolkningen av någon form av sömnstörning. Det kan till exempel handla om insomningssvårigheter och ofrivilliga uppvaknanden under nätterna.

– KBT ses idag som den bästa icke-farmakologiska behandlingsmetoden vid svåra sömnstörningar och insomni, men terapin fungerar inte för alla. Det behövs fler behandlingsalternativ, säger Lena Bergdahl, sjuksköterska och doktorand vid Uppsala universitet. Lena och hennes kollegor studerar nu om öronakupunktur kan ge liknande effekt. Målgruppen för studien är personer som lidit av svåra sömnproblem under minst ett halvår och testat att medicinera med vanliga sömnpreparat. Det är en så kallad randomiserad studie där patienterna slumpvis hamnar i en av två grupper, en grupp får KBT-behandling och en grupp får öronakupunktur.

– De som får öronakupunktur behandlas under en månad, medan KBT ges under sex veckor. Innan och efter behandlingen mäts patienternas aktivitetsnivå med hjälp av en så kallad aktigraf på handleden. Alla som ingår i studien kommer att följas upp ett halvår efter avslutad behandling, säger Lena.

Akupunktur

– Akupunktur har effekt såväl lokalt, segmentalt, extrasegmentalt och centralt. Lokalt stimuleras nervfibrer företrädesvis i hud och muskler, och frisättning av signalsubstanser som bland annat påverkar läkning lokalt, men också skickar signaler via ryggmärg och hjärnan. Akupunktur inhiberar smärta från aktuellt segment av ryggmärgskanalen men skickar också signaler vidare i kroppen. I många fall uppstår en lugnande effekt och många patienter upplever välbefinnande, förklarar Hanna Angerud, styrelseledamot i Svenska Akupunkturförbundet.

Det förutsätter dock att patienten inte överbehandlas eller underbehandlas, poängterar Hanna.

– Fel valda nålpositioner kan innebära att ingen eller liten effekt blir resultatet medan en överstimulering kan ge obehag.  Kroppens egna signalsystem får en skjuts att möta smärta, oro eller stress, och cirkulation av såväl blod, lymfa som elektrokemiska signaler påverkas av akupunktur. Eftersom sömnstörningar kan ha många olika grundorsaker är det viktigt att möta varje enskild patient enligt dennes förutsättningar.

Hanna säger också att det vore intressant att göra en uppföljningsstudie för att jämföra öronakupunkturstudien med hur klassisk akupunktur fungerar.

En samhällsekonomisk vinst

Svåra sömnstörningar kan medföra ökad risk för utbrändhet, ångest, depression, läkemedelsberoende, nedsatt immunförsvar, hjärtkärlsjukdomar, typ 2-diabetes och fetma. Personerna löper också högre risk för fall- och trafikolyckor och är i högre grad sjukskrivna, vilket leder till produktionsbortfall. Enligt Lena är det vanligt att personer med sömnstörningar tar bensodiazepin-liknande sömnmedel betydligt längre tid än rekommenderade fyra till sex veckor, många gånger utan att bli hjälpta av preparaten.

– Det är viktigt att öka kunskapen om effekter av olika behandlingar mot sömnstörningar. Fler effektiva behandlingsalternativ skulle också kunna minska risken för både fysiska och psykiska följdsjukdomar. Samhällsekonomin tjänar på att fler kan leva ett normalt liv.