Search for content, post, videos

Stroke påverkar partnerns hälsa

Att drabbas av stroke innebär inte bara svåra men för patienten. Sjukdomen kan också innebära långvariga negativa effekter på partnerns hälsa.

Om din partner drabbas av en stroke kan ens egen hälsa påverkas. Ju mer sjukdomen påverkar din partner desto mer påverkas också du själv. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin som har kartlagt den självupplevda hälsan hos strokepatienters makar. Studiens resultat visar att livskvaliteten hos partnern kan påverkas i nära ett decennium efter en stroke. Livskvaliteten påverkas i relation till den insjuknade partnerns grad av funktionshinder, kognitiva svårigheter och depressiva symtom.

– När din partner drabbas av en stroke kan det leda till begränsningar av dina egna aktiviteter och dina sociala relationer. Vår uppföljning är den första som beskriver yngre makars självupplevda hälsa i ett längre tidsperspektiv, och vi kan se att dessa begränsningar kan finnas även lång tid efter partnerns insjuknande, säger Josefine Persson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Vikten av stöd

Dessutom visar det sig att makar till strokepatienter löper risk att också få en sämre generell hälsa. Eventuellt kan detta bero på att stress och belastning under en längre tid påverkar den generella hälsan, men detta är något som forskarna behöver undersöka vidare.

– Alla makar upplever dock inte en försämrad hälsorelaterad livskvalitet. De som främst är i riskzonen är de makar som upplever att de har en stödjande roll för partnern och samtidigt upplever brist på socialt stöd. Strokepatientens behov av stöd och makarnas behov av att ge stöd kan skilja sig åt, vilket är något vi gärna vill forska vidare om, säger Josefine Persson.

En viktig insats menar forskarna är att erbjuda ett långsiktigt och anpassat stöd till strokepatienters partners för att förbättra livskvaliteten och minska risken för sjukdomar hos makar.