Search for content, post, videos

Ett växande problem

psyisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och har idag blivit den vanligaste anledningen till sjukskrivningar. Många av de som drabbas är kvinnor mitt i livet inom vård och omsorg.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp och innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga liv. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige. Enligt statistik från regeringskansliet har andelen med psykiska diagnoser gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt tio år. Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär. Det har också blivit den vanligaste anledningen till sjukskrivningar, den psykiska ohälsan står för 40 procent av alla sjukskrivningar.

Anledningen till att den psykiska ohälsan ökar är komplext, menar Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri, Karolinska Institutet, men troligtvis hänger det ihop med högre krav på flera fronter.

– De flesta tror att det hänger ihop med mer stress, särskilt på arbetsplatser, präglas av mer stress, ökade krav och omorganisationer. Det ställs högre krav på människor att då klara sitt arbete och även få ihop familjelivet med allt vad det innebär vad gäller ansvar och ekonomi.

Många kvinnor drabbas

Många av de som drabbas är kvinnor mitt i livet och i synnerhet kvinnor med arbeten inom vård och skola. Enligt Marie Åsberg kan det hänga ihop med svårigheten att förena ens egna krav med arbetet.

– De som går in i väggen är de mest ambitiösa, de mest samvetsömmande, säger hon. De har ofta höga ambitioner för hur de vill prestera på arbetet men när förutsättningarna förändras på grund av besparingar kommer det i konflikt med ens egna värderingar. Efter en neddragning får de ofta ännu mer att göra. De stretar på och orkar till slut inte längre.

Trots att den psykiska ohälsan ökar är det långt ifrån alla som söker professionell hjälp. Psykiatrisk vård är fortfarande stigmatisera. Många som drabbas av utmattningssyndrom, som är på väg att gå in i väggen, känner skam. Ofta skuldbelägger de sig själva för att de inte orkar.

– Synen på psykiatrisk vård som något skamligt kommer inte så mycket från omgivningen utan mer från en själv. Det finns fortfarande en motvillighet att söka vård och prata om psykiska problem. Sedan finns så klart en problematik i att de som ändå söker hjälp inte alltid får vård då vårdpersonalen är pressad.

Behandlingsåtgärder

För de som drabbas av psykisk ohälsa finns det flera olika behandlingsåtgärder som har visat sig ge god effekt, berättar Marie Åsberg. Depressioner och ångesttillstånd behandlas vanligtvis med psykoterapi och läkemedel och ibland en kombination av de båda. Stressrelaterade tillstånd verkar dock inte avhjälpas lika bra med vanliga behandlingsmodeller. Det kan till och med förvärras av för mycket mediciner. Istället gäller det att arbeta med insatser för att förändra arbetssituationen.

– Här behövs ett gediget samarbete mellan vården, arbetsplatsen och den som är sjuk. Stressrelaterad ohälsa byggs upp över tid och därför är det så viktigt att hitta sätt för att förebygga detta i ett tidigt skede, säger Marie Åsberg.

Ny forskning från Sahlgrenska akademin visar att akupunktur tillsammans med terapeutiska samtal kan vara ett effektivt sätt att behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Kollegiala gruppsamtal om situationen på arbetsplatsen har utifrån testningar och kontrollerade prövningar visat sig ge god effekt och tycks också minska antalet sjukskrivningar. För egen del är stresshantering, t ex meditation, är en bra, förebyggande metod. Det är också viktigt att respektera behovet av vila och återhämtning, samt hålla regelbundna vanor för sömn och motion, avslutar Marie Åsberg.